| by tali | No comments

חברת שינוע בשירות משרד הבטחון

משרד הביטחון בארץ הוא כזה אשר מצריך קונסטלציה שמייצרת עבודה עבור הרבה מאוד ספקי שירות שעובדים עם המשרד הזה ולא רק מביא לעובדים אשר נחשבים למועסקים ישירים של אותו המשרד. בין כל המשרות אשר מאוישות על ידי עובדי משרד הביטחון יש שורה ארוכה של ספקים שמסייעם לכל העבודה הנדרשת להתבצע ללא דיחוי ולפי הזמן הנדרש, לצד מציאת אנשי המקצוע הבי טובים לכל סוג של עבודה. בין כל סוגי הספקים יש גם את אותן החברות שמאפשרות שינוע של סחורה נדרשת ממקום אחד לאחר, וכאן יש כמה סוגים של ספקי שירות שהן חברת שינוע שנמצאת בשירות של משרד הביטחון.

שלוש קבוצות של ספקים

משרד הביטחון פועל עם מגוון רחב של נותני שירות וגופים מסחריים כאשר באופן כללי יותר ניתן לסווג שלושה סוגים של ספקים.

ספק מוכר – ספק שקיבל אישור עבור שימוש בתור ספק חיצוני לשם קיום כל צרכי משרד הביטחון. זהו הגוף הראשון אשר מגיש הצעה למכרז בתחום של העיסוק שבו הוא פעיל.

ספק קבלן מוכר – קבלן עבור ביצוע של עבודות בנייה שעבר אישור והסמכה לשם ביצוע של עבודות בנייה עבור משרד הביטחון.

ספק מתכנן מוכר לתכנון ובניה – ספק אשר לו יש התמחות בשירותי מסוג תכנון , הנדסה וייעוץ עבור עבודות מסוג בנייה. גם ספק מסוג זה חייב לעבור אישור והסמכה על ידי משרד הביטחון וועדה בין משרדית.

מערך שלם של שירותי שינוע והובלה

מה כבר צריך משרד הביטחון להעביר שדבר זה מחייב ציוד מקצועי וחברת הובלה ושינוע גדולה? ובכן, יש מצבים שבהם משרד זה זקוק להובלה של ציוד הנדסי כבד משקל, מקרים שבהם יש להוביל ממקום אחד לאחר של הארץ מבנים יבילים,  כאשר ההובלה והשימוע של כל אחד מאלה מחייבים משאיות גדולות לצד מובילים שיודעים את כל הנדרש מהם בצורה מקצועית על מנת להשלים את הפעולה בצורה הכי בטוחה. זה מה שמביא את משרד הביטחון  להעדיף שירותי שינוע אחת על פני האחרת, ומחייב מקצועיות ברמה הכי גבוהה לרשות אותו ספק נבחר.