| by tali | No comments

רישוי למפעלים

בכל הקמה של מפעל נדרשת התייחסות לחוקים ולצווים המגדירים את הפעלת המקום כחוק. רישוי למפעלים מביא בחשבון היבטים שונים, הן בתכנון המבנה האדריכלי עצמו והן במתקנים שונים המצויים בו ונדרשים לצורך תפעול בטיחותי ונכון מבחינה תנאי עבודה, איכות הסביבה, מניעת זיהום ועוד.

רישוי למפעלים וייעוד המפעל

בהוצאת רישוי למפעלים קיימת מעורבות משמעותית של אדריכלים שמתמחים בתחום ומכירים היטב כל ההגדרות השונות של המפעלים ואת התנאים שהם מחויבים לעמוד בהם. סוג הרישיון שהמפעל צריך לקבל תלוי בסוג המפעל, בענף, לפעמים במספר העובדים ותנאים נוספים. לדוגמא, מפעל שמוגדר כמפעל מזון יצטרך לעמוד בתנאים מסוימים שקובע משרד הבריאות.

מפעל שמוגדר כמפעל מסוכן, עם נוכחות של חומרים מסוכנים, צריך לעמוד בתנאים מיוחדים משל עצמו. קראו בהרחבה על רישום יצרן!

מתקנים וציוד הכרחיים למפעלים

לכל מפעל שורה של מתקנים וציוד הכרחיים. למשל, מפעל שבו מיצרים מזון צריך לעמוד בתנאים של רישוי למפעלים, עם מתקנים שבהם ניתן לשמור מזון מוכן, מזון בתהליך הכנה, חומרי גלם וכדומה. מתקנים מסוג אחר נדרשים למפעלים שמטפלים בחומרים מסוכנים, שצריכים אחסון בתנאים מבוקרים, עם נגישות מוגבלת ותחת אבטחה מתאימה.

בטיחות ואישור גורמים מוסכמים

מפעל שרוצה לקבל רשיון עסק כחוק, נדרש לעמוד בתנאים שונים כדי להיחשב לבטיחותי. לדוגמא, במטבחיים מוסדיים יש לנקוט צעדים למניעת התלקחות של שומנים ואדים חמים. במפעלים מסוכנים יש לשלוט בצורה מספקת בטיפול בשפכים ומניעת זיהום וחריגה מתקנים.

אישורים מטעם המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, רשות הכבאות וגורמים בעירייה מהווים צעדים נדרשים בדרך לקבלת הרישוי. לצורך הרישוי יותקנו אמצעים שונים שיאפשרו למפעל לתפקד בצורה בטוחה כנדרש. כך למשל יותקנו גלאי אש ועשן, גלאי דליפה של חומרים מסוכנים (לפי העניין). עמידה בתנאי הרישיון יאפשרו את חידושו מעת לעת.